การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

รายการคลิกเพื่อดาวน์โหลด
>>>ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง คลิกเพื่อดาวน์โหลด
O2 ข้อมูลผู้บริหารคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O3 อํานาจหน้าที่คลิกเพื่อดาวน์โหลด
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
O5 ข้อมูลการติดต่อคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์คลิกเพื่อดาวน์โหลด
O8 Q&Aคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O9 Social Networkคลิกเพื่อดาวน์โหลด
>>>การบริหารงาน
O10 แผนดําเนินงานประจําปีคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O11 รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน ประจําปีรอบ 6 เดือนคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O12 รายงานผลการดําเนินงานประจําปีคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O16 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O17 E–Serviceคลิกเพื่อดาวน์โหลด
>>>การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือนคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปีคลิกเพื่อดาวน์โหลด
>>>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีคลิกเพื่อดาวน์โหลด
>>>การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมคลิกเพื่อดาวน์โหลด
>>>การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปีคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O37 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปีคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O40 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือนคลิกเพื่อดาวน์โหลด
O41 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีคลิกเพื่อดาวน์โหลด
>>>มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน คลิกเพื่อดาวน์โหลด
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในคลิกเพื่อดาวน์โหลด