ค่ายพัฒนาความฉลาดรู้ทางภาษาไทยและรู้ใช้หอสมุดประจำปีการศึกษา 2565

0
6

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิยาคม นำโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกันงานห้องสมุด ได้จัดค่ายพัฒนาความฉลาดรู้ทางภาษาไทยและรู้ใช้หอสมุดป ระจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.มยุรี ฐานมั่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาความฉลาดรู้ทางภาษาไทยและเรียนรู้การใช้ห้องสมุดในครั้งนี่ ณ ห้องจามจุรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว