ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการได้ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเบิกเดินทางไปราชการด้านล่างนี้

01-แบบฟอร์มบันทึกเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ
02-แบบฟอร์มหลักฐาน(ตารางเซ็นชื่อ)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงนักเรียนในการแข่งขันต่าง ๆ

01-แบบฟอร์มเบิกเงินจัดกิจกรรม (สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
02-แบบฟอร์มบันทึกเบิกเงินจัดกิจกรรม (สำหรับเงินอุดหนุน)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถโรงเรียน (กรณีน้ำมันหมดระหว่างทาง)

01-ขอเบิกเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพาหนะของโรงเรียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน-ล้างหนี้สัญญายืม

01-ล้างหนี้สัญยายืมเงิน – ใช้ 1 แผ่น
02-สัญญาการยืมเงิน(ปริ้นหน้าหลัง) – ใช้ 2 ชุด