ค่ายอบรม “เด็กไทยใฝ่เรียนรู้ประชาธิปไตย”

0
32

วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม นำโดยคณะกรรมการองค์การนักเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรม “เด็กไทยใฝ่เรียนรู้ประชาธิปไตย” โดยวัตถุประสงค์เพื่ อเข้าใจระบอบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิหน้าที่และเคารพสิทธิผู้อื่นโดยมีการจัดการอบรมจากคณะผู้จัดจาก ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องจามจุรี โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม อำเกอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว