ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการงานทะเบียนวัดผล

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564

ฝ่ายงาน/เดือนต.ค.พ.ยธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวม
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ35494344522205448354229453
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ51957855856923254767747721
ฝ่ายบริหารงานบุคคล151918256203892025150
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป32584665762106054354829524
รวม13322118518921911421491641551871301848

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563

ฝ่ายงาน/เดือนต.ค.พ.ยธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวม
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ35534559772805544304024490
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ599072658061253052758455748
ฝ่ายบริหารงานบุคคล161512136100471820112
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป35534559772805544304024490
รวม145211174196240118251401441421821231840