ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 สถานศึกษา เด็กสระแก้ว ปลอดภัย Covid – 19 โดยมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย