กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2558คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560คลิกเพื่อดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕คลิกเพื่อดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐คลิกเพื่อดาวน์โหลด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆคลิกเพื่อดาวน์โหลด