ห้องสอบออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เวลา​

รหัสวิชา

รายวิชา

ห้องที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

ลิงก์เข้าสอบ

09.00 - 10.00 น.
ท33201
ภาษาไทย 5
ทุกห้อง
60 นาที
10.10 - 11.10 น.
ว33105
เคมี 5
ม.6/3 - 8
60 นาที
พักกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
จ33201
ภาษาจีน 5
ม.6/1 - 2
60 นาที
14.10 - 15.10 น.
ว33205
ฟิสิกส์ 5
ม.6/3 - 8
60 นาที

หมายเหตุ รายวิชาอื่นๆ สอบนอกตาราง