ห้องสอบออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ตารางสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เวลา​

รหัสวิชา

รายวิชา

ห้องที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

ลิงก์เข้าสอบ

09.00 - 10.00 น.
ท32101
ภาษาไทย 3
ม.5/1 - 5/2
60 นาที
10.10 - 11.10 น.
ว32223
เคมี 3
ม.5/3 - 5/8
60 นาที
พักกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
ส32102
ประวัติศาสตร์ 3
ทุกห้อง
60 นาที
14.10 - 15.10 น.
ว32101
วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
ทุกห้อง
60 นาที

หมายเหตุ รายวิชาอื่นๆ สอบนอกตาราง