ห้องสอบออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ตารางสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 5 ตุลาคม 2564

เวลา​

รหัสวิชา

รายวิชา

ห้องที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

ลิงก์เข้าสอบ

09.00 - 10.00 น.
ส31102
ประวัติศาสตร์ 1
ทุกห้อง
60 นาที
10.10 - 11.10 น.
ว31241
ชีววิทยา 1
ม.4/4-9
60 นาที
พักกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
ท31101
ภาษาไทย 1
ทุกห้อง
60 นาที
14.10 - 15.10 น.
ว31201
ฟิสิกส์ 1
ม.4/4-9
60 นาที

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

เวลา​

รหัสวิชา

รายวิชา

ห้องที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

ลิงก์เข้าสอบ

09.00 - 10.00 น.
ค31203
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ 1
ม.4/4
60 นาที

หมายเหตุ รายวิชาอื่นๆ สอบนอกตาราง