ห้องสอบออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เวลา​

รหัสวิชา

รายวิชา

ห้องที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

ลิงก์เข้าสอบ

09.00 - 10.00 น.
ค23101
คณิตศาสตร์ 5
ทุกห้อง
60 นาที
10.10 - 11.10 น.
ส23102
ประวัติศาสตร์ 5
ทุกห้อง
60 นาที
พักกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
ท23101
ภาษาไทย 5
ทุกห้อง
60 นาที

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

เวลา​

รหัสวิชา

รายวิชา

ห้องที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

ลิงก์เข้าสอบ

09.00 - 10.00 น.
ว23101
วิทยาศาสตร์ 5
ม3/1 - 10
60 นาที
09.00 - 10.00 น.
ว23101
วิทยาศาสตร์ 5
ม.3/11
60 นาที
10.10 - 11.10 น.
จ23205
ภาษาจีน 5
ทุกห้อง
60 นาที

หมายเหตุ รายวิชาอื่นๆ สอบนอกตาราง