ห้องสอบออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ตารางสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เวลา​

รหัสวิชา

รายวิชา

ห้องที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

ลิงก์เข้าสอบ

09.00 - 10.00 น.
อ21101
ภาษาอังกฤษ 3
ทุกห้อง
60 นาที
10.10 - 11.10 น.
ว22101
วิทยาศาสตร์ 3
ม.2/1-10
60 นาที
10.10 - 11.10 น.
ว22101
วิทยาศาสตร์ 3
ม.2/11
60 นาที
พักกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
ท22101
ภาษาไทย 3
ทุกห้อง
60 นาที
14.10 - 15.10
ส22102
ประวัติศาสตร์ 3
ทุกห้อง
60 นาที

หมายเหตุ รายวิชาอื่นๆ สอบนอกตาราง