ห้องสอบออนไลน์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1​

ตารางสอบปลายภาค

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1​

วันที่ 4 ตุลาคม 2564

เวลา​

รหัสวิชา

รายวิชา

ห้องที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

ลิงก์เข้าสอบ

09.00 - 10.00 น.
ง21101
การงานอาชีพ 1
ทุกห้อง
60 นาที
10.10 - 11.10 น.
ค21201
คณิตศาสตร์เสริม 1
ทุกห้อง
60 นาที
พักกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
ส21102
ประวัติศาสตร์ 1
ทุกห้อง
60 นาที

วันที่ 6 ตุลาคม 2564

เวลา​

รหัสวิชา

รายวิชา

ห้องที่สอบ

เวลาที่ใช้สอบ

ลิงก์เข้าสอบ

09.00 - 10.00 น.
ท21101
ภาษาไทย 1
ทุกห้อง
60 นาที
10.10 - 11.10 น.
ว21102
การออกแบบและเทคโนโลยี 1
ทุกห้อง
60 นาที

หมายเหตุ รายวิชาอื่นๆ สอบนอกตาราง