O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานงบประมาณ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคล

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป