รณรงค์ปกกันโรคไข้เลือดออก

เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0015 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0026 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0034 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0052
เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0021 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0002 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0004 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0005
เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0007 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0008 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0009 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0010
เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0011 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0012 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0017 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0019
เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0022 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0024 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0025 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0028
เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0031 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0032 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0033 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0035
เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0037 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0038 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0039 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0041
เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0042 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0044 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0045 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0047
เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0048 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0050 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0053 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0054
เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0056 เดินรณรงค์ไข้เลือดออ ๑๘๐๗๑๗ 0057