ตามที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม ได้ทำแบบสำรวจวิธีการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  มี 2 วิธี คือ 1) การรับเงินสด  2) โอนเงินเข้าบัญชี  สำหรับนักเรียนที่ตอบแบบสำรวจว่าจะประสงค์รับเงินสด ให้มารับได้ตามกำหนดการจ่ายเงิน  ส่วนการโอนเข้าบัญชีให้รอการดำเนินการ 2-3 วันทำการ