ภาคเช้า เวลา 10.00 น. – 11.00 น.ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. – 14.00 น.

*หมายเหตุ เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายชื่อแจ้งไปยังครูที่ปรึกษา เท่านั้น