ประกาศโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เรื่องการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษให้จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 1-13 สิงหาคม 2564และเปิดเรียนในรูปแบบ On site (มาเรียนที่โรงเรียน) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย