ประกาศโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เรื่องการหยุดเรียน On site ด้วยเหตุพิเศษเป็นเวลา 3 วัน โดยให้จัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online , On hand , On demand ตามดุลยพินิจของครูผู้สอน ในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 และเปิดเรียนในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564