ประกาศโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมเรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ)

หมายเหตุ กรณีที่นักเรียนเป็นตัวสำรองให้นักเรียนไปยื่นความจำนงเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว หรือติดต่อโรงเรียนใกล้บ้าน ได้ตั้งแต่วันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2564 โดยเตรียมเอกสารการสมัครไปให้ครบ