นายชานันท์ ประภา คณะครู และนักเรียน ร่วมรับการนิเทศ กำกับติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ในวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม