ระเบียบการแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา 2563

**หมายเหตุ** ในวันปฐมนิเทศ ให้นักเรียนแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนที่ประกาศไว้ข้างต้น