ประชาสัมพันธ์เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ (On-site)
โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม จะดำเนินการเปิดเรียนเต็มรูปแบบ (นักเรียนมาเรียนทุกคน ไม่สลับกลุ่ม A และ B)
ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นตั้นไป

ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข และบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียน
ตามรูปแบบจดบันทึกที่โรงเรียนกำหนดให้ เพื่อเป็นมาตรการ ในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในโรงเรียน