นายชานันท์ ประภา คณะครู และนักเรียน ร่วมรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนวังน้้ำเย็นวิทยาคม