Homeเรื่องเล่า ว.น.ย.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
ทาง สพฐ. จึงได้แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 และจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของราชการ
รวมทั้งให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียน การสอบคัดเลือก และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments